Zmiany w Zarządzie Fundacji Dar Serca

 

Schiller Park, IL, 14 Maja 2011 – Kilka tygodni temu informowaliśmy Polonię o zaistniałych zmianach w Zarządzie Fundacji Gift from the Heart Foundation/Dar Serca z siedzibą w Schiller Park. Mianowicie, na specjalnym zebraniu, które odbyło się w dn. 23 marca 2011 r. w drodze głosowania, Zarząd Fundacji zdecydował aby z grona Rady Dyrektorów zostali wykluczeni ze skutkiem natychmiastowym jej dotychczasowa prezes p. Krystyna B. Pasek oraz członek Rady p. Roman G. Jurewicz.

 
Podjęcie tej tak drastycznej decyzji spowodowane było dochodzeniem, które wykryło potencjalne działania wbrew interesom Gift from the Heart Fnd./Dar Serca i narażajacych Fundację na utratę znacznych dóbr materialnych. 
 
   Zarząd Fundacji dotarł bowiem do polskiego aktu noterialnego, z którego wynika, że p. Krystyna B. Pasek, bez wiedzy i odpowiedniej zgody i uchwały ze strony Zarządu, upoważniła p. Elżbietę Jurewicz-Gołębiowską – (prywatnie siostrę p. Romana Jurewicza) do działania w imieniu Gift from the Heart Fnd. i reprezentowania fundacji z Chicago, a w tym do przekazania aktem darowizny lokalu w Warszawie będącego własnością Gift from the Heart Foundation/Dar Serca z Chicago na rzecz innej Fundacji w Polsce (Dar Serca z Warszawy), której prezesem jest ta sama p. Elzbieta Jurewicz-Gołębiowska. Wyżej wspomniane upoważnienie i akt darowizny nigdy nie zostały uprzednio zatwierdzone czy też ratyfikowane przez Zarząd Gift from the Heart Foundation/Dar Serca, co było absolutnie wymagane do podjęcia takich działań przez byłą p. Prezes.
 
Obdarowana Fundacja w Warszawie używa tej samej nazwy, Dar Serca, lecz jest całkowicie niezależnym podmiotem polskim nie mającym żadnych powiązań z Gift from the Heart Foundation/Dar Serca z siedzibą w Schiller Park. Fundacja w Polsce, prowadzona przez p. Elżbietę Jurewicz-Golębiowską, niedawno sprzedała wyżej wyminiony objekt, zatrzymując prawie wszystkie dochody uzyskane ze sprzedaży. Na konto tutejszej Fundacji wpłynęło jedynie $ 40.000 tys. z całej sumy $ 400.000 uzyskanej ze sprzedaży lokalu. W chwili obecnej, Gift from the Heart Foundation/Dar Serca z siedzibą w Schiller Park prowadzi dochodzenie i podejmuje działania mające na celu odzyskanie utraconych funduszy.
 
Rada Dyrektorów Gift from the Heart Fnd. mając na względzie dobro Fundacji jak również odzyskanie i zabezpieczenie jej mienia, zaangażowała w prowadzenie sprawy prawników, zarówno w Polsce jak również w USA.
 
Należy zaznaczyć, że Rada Dyrektórw Gift from the Heart Fnd. nie mogła zapobiec wystawieniu pełnomocnictwa przez p. Krystyne B. Pasek dla p. Elżbiety Jurewicz-Golębiowskiej, jak również przekazania aktem darowizny lokalu w Warszawie, co zostało dokonane w warszawskiej kancelarii notarialnej. Pisma z pełnomocnictwami, które wyszły z biura Fundacji nie były przedstawione do akceptacji Zarządu jak również nie były ujawnione w Księdze Korenspondencyjnej tutejszej Fundacji.
 
Aby w przyszłosci nigdy wiecej nie zaistniała podobna sytuacja, Rada Dyrektorów postanowiła:
a)       na własny koszt wykupić specjalne ubezpieczenie na kwote $ 1,000,000, które zabezpieczy Organizacje od przypadku podjęcia błędnych i niekorzystnych decyzji przez członków Zarządu;
b)       dokonać zapisu w Statucie Organizacji, które uniemożliwi wystawianie pełnomocnictw i pism rozprządzjących majątkiem Fundacji przez jedna osobę z Ząrzadu. Wszystkie tego rodzaju oficjalne pisma, poparte uchwałą Rady Dyrektorów będą musiały być podpisane przez trzech funkcyjnych członków Zarządu.
 
 
Jak już informowaliśmy, 30 marca br., poszerzone zostało grono Rady Dyrektorów.
Z uwagi na nowe cele i zadania stojące przed Fundacją Dar Serca, Zarząd został podzielony na zespoły doradcze, które będą nadzorować prawidłowe ich wykonywanie.
Na otwartych zebraniach Zarządu, o których będziemy publicznie informować, każdy będzie mógł zasięgnąć informacji na temat działalności Fundacji i jej obecnej sytuacji finansowej.
 
Główną i najważniejszą misją Fundacji zawsze była, jest i pozostanie pomoc dzieciom z problemami ortopedycznymi zagrażającymi ich życiu. Nowa siedziba Daru Serca w Schiller Park stworzyła możliwości poszerzenia działalności o inne programy, które proponujemy dzieciom i młodzieży lokalnej. Skupiamy się obecnie nad otwarciem dla nich Centrum Rehabilitacyjnego. Z jego usług korzystać będą także dzieci przyjeżdżające na leczenie. 
W nowo otwartym ośrodku będą prowadzone następujące zajęcia;
–          rehabilitacja rakreacyjna i medyczna dla dzieci i młodzieży;
–          przystosowanie do życia i samodzielności dla dzieci niepełnosprawnych – tzw. terapia okupacyjna;
–           rodzinne spotkania z psychologiem;
–          spotkania z lekarzami i rehabilitantami – fachowe wykłady dla rodziców na temat wad postawy u dzieci i ich zapobieganiu;
–          pogadanki na temat zdrowego żywienia dzieci z problemami ortopedycznymi;
–          integracyjne spotkania dzieci i młodzieży z różnych środowisk – oragnizowanie wspólnych zabaw i wycieczek.
 
Programy i cała praca Fundacji ma na celu poprawienie zarówno fizycznego jak i psychicznego zdrowia i samopoczucia dzieci z lokalnych środowisk polonijnych i nie tylko.
 
 
Zapraszamy wszystkich do wspólnego działania i pomocy w realizacji zadań i przedstawionych powyżej programów.
Ponieważ uczestnictwo w w/w zajęciach będzie nieodpłatne, bardzo istotna i cenna jest dla nas współpraca fachowców ze środowisk medycznych, pedagogicznych jak również pomoc rodziców, opiekunów i wolontariuszy.
 
Bardzo prosimy o kontakt: Fundacja Dar Serca Tel. 847-671-2711; lub email: info@darserca.org
Share!