Menu Zamknij

Regulamin

ZASADY I WARUNKI POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ DAR SERCA

Na podstawie artykułu 1 i 2 statutu Fundacji Dar Serca ustala się, co następuje

A. W celu umożliwienia dzieciom leczenia w szpitalach na terenie USA Dar Serca

 • dostarcza informację na temat warunków uzyskania zgody na leczenie i bezpłatnie druki podań w tej sprawie; dostarczenie druków nie oznacza przyjęcia dziecka (decyzja w tej sprawie należy tylko i wylącznie do szpitala), nie jest też równoznaczne z zobowiazaniem się Fundacji do objęcia dziecka i rodzica opieką;
 • zapewnia dziecku zakwalifikowanemu na leczenie, nie mającemu w USA rodziny i przybywającemu do Stanów z jednym rodzicem, mieszkania, wyżywienia   i transportu;
 • umozliwia dziecku i rodzicowi  kontakt ze szpitalem za pośrednictwem wskazanego tłumacza. Tłumacz jest obecny w szpitalu także wtedy, gdy dziecko i/lub rodzic znają język angielski;
 • zakupuje, o ile pozwalają na to posiadane środki, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny dla dzieci.

B. Do powinności rodziców objętych opieką Fundacji należy :

 • uczestniczenie wraz z dziećmi w przedsięwzięciach mających na celu zebranie środków na działalność Daru Serca
 • wyrażenie zgody na wykonanie i wykorzystanie zdjeć dziecka, filmów video i innego rodzaju materiałów, dla celów popularyzacji Fundacji w środkach masowego przekazu w Polsce i poza jej granicami, między innymi w telewizji, radiu, prasie, internecie, na ulotkach, plakatach i w filmach video reklamujacych i informujacych o dzialalnosci Fundacji Dar Serca jak też na skarbonkach w miejscach publicznych.
 •  informowanie biura Fundacji o wszelkich zmianach w zakresie sytuacji materialnej, spowodowanych podjęciem pracy, otrzymaniem dodatkowej pomocy, itp; informowanie o zamiarach dotyczących uzyskania zabezpieczenia socjalnego (“social security”) i szkoły dla dziecka
 • zgłasznie członkom Zarządu Fundacji, lub biuru Fundacji wszelkich potrzeb dotyczących leczenia, warunków mieszkaniowch, transportu, zaoatrzenia itp.
 • angażowanie do tych spraw osób z zewnątrz nie wyłączając sponsorów, wo-lontariuszy i sympatyków Fundacji może nastąpić tylko i wyłącznie w poro-zumienieu z członkami Zarzadu lub biurem Fundacji.
 • zgłaszanie członkom Zarządu wszelkich uwag odnośnie świadczonej pomocy, funkcjonowania Daru Serca itp.
 • troska o podnoszenie prestiżu Fundacji; bezwzględnie niedopuszczalne jest szkodzenie jej dobremu imieniu
 • uzyskanie pisemnej zgody Zarządu Fundacji w przypadku własnych starań rodziców o konsultację lub leczenie w płatnych szpitalach i ośrodkach medycznych
 • nieorganizowanie zbiórek pieniędzy na rzecz własnych dzieci; nieotwieranie w związku z tym kont bankowych; organizowanie zbiórek pieniężnych przez rodziców (w prasie, radiu, w publicznych i prywatnych miejscach ) jest niedopuszczalne bez zgody Zarzadu Fundacji.
 • reaspektowanie limitu bagażowego Polskich Linii Lotniczych ‘’LOT ‘’ i innych przewożników – prośby o odstępstwo od tej reguły podyktowane istotnymi okolicznościami (np. przewiezienie sprzętu rehabilitacyjnego ) muszą być zgłaszane do akceptacji ’’LOT ” i innych przewozników kilka dni przed podróżą.
 • wykupienie przez rodzica/opiekuna przed przyjazdem do USA ubezpieczenia umożliwiającego w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku leczenia w tutejszych placówkach medycznych.
 • wyleczenie wszelkich schorzeń uzębienia dziecka; konieczne jest zaświadczenie o dobrym stanie zębów wydanym przez stomatologa.
 • aktywne współdziałanie z Fundacją we wszystkim, co wiąże się ze stworzeniem optymalnych warunków leczenia.
 • niedokonywanie zakupów na koszt Fundacji.
 • O objęciu dziecka i rodzica opieką decyduje Zarząd Fundacji lub upoważniony przezeń organ rozpatrujący podania w tej sprawie.
 • Opieka rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia leczenia, ustaje w chwili jego zakończenia. W ciągu tygodnia od tego momentu licząc, powinien nastąpić powrót do Polski.
 • W przypadku niedostosowania się do w/w wymogu Fundacja jest zobowiazana do powiadomienia Ambasady / Konsulatu USA w Polsce, Urzedu, ktory wydal wizę wjazdowa do USA

C.  Opieką objęte będą wyłącznie dzieci, których rodzice własnoręcznym podpisem potwierdzą akceptację postanowień zawartych w    niniejszym dokumencie. Ich nierespektowanie powodować będzie zawieszenie opieki.

D.    Wątpliwości dotyczące zawartych tu sformułowań roztrzyga Zarząd Fundacji. Określa on także inne nie ujęte tu powinności dzieci i rodziców.